Tarief en vergoeding

 Belangrijk om te weten:

Vergoeding vanaf 2022:

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel”.

Dit betekent dat alle behandelingen, die zorginhoudelijk niet in 2021 zijn afgerond, op die datum administratief afgesloten worden. Bestaande en nieuwe behandelingen worden dan vanaf 1 januari op een andere manier gedeclareerd. 

U ontvangt hierover te zijner tijd een melding van uw zorgverzekeraar, of u krijgt, bij ongecontracteerde zorg, een rekening van de behandelaar.

Vanaf 2022 worden behandeltrajecten niet meer alleen aan het eind van het traject gedeclareerd, maar worden er maandelijks consulten en verrichte werkzaamheden gedeclareerd. Een andere verandering is dat cliënten worden verplicht om niet alleen in het startjaar van de behandeling maar ieder kalenderjaar, het eigen risico te betalen. Het te betalen bedrag wordt dan verrekend met uw eigen risico.

Sinds 2014 is er veel veranderd in het zorgstelsel. De term eerstelijns psychologische zorg werd vervangen door de term Generalistische Basis GGZ. Ook ten aanzien van vergoedingen veranderde er veel. Het is belangrijk dat u zich hierover bij uw zorgverzekeraar laat informeren zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan.

Als u bij mij in aanmerking wil komen voor een vergoedde behandeling dan is het vereist dat u de aanmelding met uw huisarts bespreekt. Deze maakt een inschatting of u baat kan hebben bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten kan hij u doorverwezen naar mij (een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen. U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede psychische (DSM-V) stoornis is. Klachten worden namelijk niet vergoed, stoornissen wel. Er moet ook in vermeld staan dat u naar de generalistische basis-GGZ en specifiek naar mij wordt verwezen.

U bent dus met alle klachten, problemen, diagnoses of moeilijkheden bij mij van harte welkom maar of de behandeling ook (gedeeltelijk) vergoed word, dat word bepaald aan de hand van uw diagnose en de vergoeding die uw zorgverzekeraar hiervoor hanteert.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Per product bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat.

De GB GGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.

De GB GGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.

De GB GGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten) met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.

Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. Een consult duurt 45 minuten.

Wat kost het?

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Een factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

De praktijk hanteert de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven gelden enkel als er met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten. Als er wel een contract is wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

     
     
     
     
     

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico  met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, wel veel maar niet allemaal. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering, maar kan hiervoor toch bij mij terecht.

Heeft u een naturapolis?

Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in (in juridische termen: u heeft recht op zorg). De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders (deze zijn gecontracteerd). Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms een (deel) van de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet (in juridische termen: u heeft recht op vergoeding van kosten van zorg). Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder).
Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten.
Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.
Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een combinatiepolis?

U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij restitutiepolis).

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een zwaarder product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Tarief zelfbetalers
Als er sprake is van onverzekerde zorg of u om andere reden besluit zelf te betalen dan wordt een tarief van 128,40 euro per gesprek van 45 minuten gehanteerd.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de zitting zelf betalen.

Ik raad u aan om voorafgaand aan het eerste gesprek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en na te vragen welke kosten aan de behandeling verbonden zijn. Het gaat om behandeling door een GZ-psycholoog in de generalistische basis GGZ.